Szkolenia ze Sprzedaży Internetowej

Regulamin

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę (nazywanej dalej w regulaminie „Sprzedawcą”):  PRYZMAT Mirosław Szmajda, ul. Źródlana 22, 60-643 Poznań, tel. 728 320 569, e-mail: spint@spint.pl
  Sprzedawca zarejestrowany jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 777-142-16-77.
 2. Składając zamówienie Klient zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę.
 3. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z polityką prywatności (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
 4. Sprzedawca nie przetwarza danych związanych z kartami kredytowymi. Dane te są pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez firmy realizujące płatność dla Sprzedawcy, na oddzielnych, zabezpieczonych bezpiecznym szyfrem, stronach.
 5. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 8. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.
 9. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są konserwacje serwisu.
 12. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedawca niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 14. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 15. Do każdego zamówienia sprzedawca wystawia faktury VAT lub paragon.
 16. Jeśli to konieczne zamówione produkty są wysyłane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty przesyłki pokrywa sklep. Termin dostawy w takim przypadku wynosi do 21 dni roboczych.
 17. Zapłata za produkt może być uiszczana przelewem na konto bankowe 50 1020 5558 1111 1112 5370 0368 (bank Inteligo PKO BP, odbiorca Mirosław Szmajda, w tytule płatności podaj swój email) lub za pośrednictwem systemu płatności on-line PayU (przelewy elektroniczne lub karta kredytowa).
 18. Jeśli to konieczne. kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu Kupującego z firmą przewozową (Poczta Polska S.A.) w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionych produktów.
 19. Jeśli to konieczne, zakupione i dostarczone produkty są szczelnie zapakowane.
 20. Użytkownik może korzystać ze sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies.
  2. Komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej ekranu 1250×780 pikseli, z zainstalowaną kartą dźwiękową, wyposażony w słuchawki, głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki: PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), MP3 oraz MP4 lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania wyżej wymienionych plików
 21. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

 22. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru produktu w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

 23. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia. Należy wtedy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 24. Oferta jest ważna na terenie Polski oraz jeśli jest możliwość wyboru innego kraju, również za granicą.

 25. Z zakupionego produktu można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) zgodnie z podanymi poniżej Zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  1. Z zastrzeżeniem pkt 2-3 niniejszych zasad zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej dni jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  3. W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez sprzedawcę o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
  4. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: spint@spint.pl, lub listownie na adres: PRYZMAT Mirosław Szmajda, ul. Źródlana 22, 60-643 Poznań Daszewice.
  5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (jednak nie jest to obowiązkowe):
   Adresat: PRYZMAT Mirosław Szmajda, ul. Źródlana 22, 60-643 Poznań, spint@spint.pl
   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   Adres konsumenta(-ów)
   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   Data
   (*) Niepotrzebne skreślić.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sklep nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.